El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Lliçons

ISSN 2014-0576

Gènere i TIC. Cap a un nou model més equilibrat o la Societat de la Informació a dues velocitats

Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com qualsevol altra tecnologia, es construeixen socialment. Les dinàmiques socials i les relacions de poder existents determinen el gaudi dels seus beneficis. Tot i que les TIC ofereixen un enorme potencial de possibilitats, fins ara no han beneficiat per igual a tota la població. Tant, als països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament, les dones tenen menys accés a la pròpia tecnologia (en termes tant del maquinari com de capacitat de connexió), menys oportunitat per aprendre a utilitzar aquestes tecnologies, menys temps efectiu per usar - i menys oportunitats de decisió respecte al seu disseny i els seus continguts. L'anàlisi de gènere ofereix una eina d'estudi de les TIC que possibilita el seu aprofitament de manera que serveixin a les més àmplies metes de la igualtat i la justícia social.